Hög kvalité. Hållbar miljö.

EZ Gruppen arbetar aktivt för hög kvalitet och för en hållbar miljö. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Företagets ledningssystem – Vårt arbetssätt – integrerar våra ledningssystem för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Detta omfattar hela vår verksamhet. Vårt ledningssystem skall informera, styra och leda vår verksamhet för att vi skall minska miljöbelastningen, med kvalitet åstadkomma kundnytta och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vårt arbete skall präglas av ett ständigt förbättringsarbete i alla steg, från den första till den sista arbetsprocessen.

Kvalitetspolicy:

Vi drivs av att lösa våra kunders behov och erbjuda dem kompletta lösningar för ett uppdrag i rätt kvalitet. Vår verksamhet har en hög ambition och sätter höga krav på oss avseende våra kunders tillfredsställelse och kvalitén i våra levererade tjänster och produkter. Kvalitetsarbetet genomsyrar precision, erfarenhetsåterföring samt samförstånd. Kunders och myndigheters dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för vårt dagliga kvalitetsarbete. Vårt kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och underleverantörer. Alla medarbetare och underleverantörer skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet samt efterlevnaden av författningar.


Miljöpolicy:

Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling. Vi säkerställer att vi har relevant kompetens i organisationen för att ständigt vara medveten om vår miljöpåverkan och nå våra miljömål. Vårt miljöarbete ska genomsyra de beslut som tas i organisationen. Vårt miljöarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att överträffa de krav som lagar och förordningar föreskriver. Vi ställer inte höga krav bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners. Miljömålen uppnår vi bland annat genom säker transporter till återvinningsstationer, noggrannhet av källsortering av avfall samt minskning av spill och överförbrukning av förbrukningsmaterial.


Arbetsmiljöpolicy:

Alla medarbetare skall beredas möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter, få en tillräcklig och täckande utbildning för de nya uppgifterna samt att alla medarbetare skall få en personlig utveckling. Ledningen skall säkerställa att all kompetensutveckling har fått avsedd effekt.

I det dagliga arbetet uppmärksammas och hänsyn tas till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Beslut om åtgärder i arbetet genomförs så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Hänsyn tas till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Via regelbunden avvikelseinventering följer vi upp arbetsmiljön. Både det dagliga och långsiktiga arbetsmiljöarbetet skall präglas av en vilja att arbete med ständiga förbättringar. Kontinuerlig utbildning inom verksamheten fullföljs så att vi säkerställer arbetsmiljöarbetet avseende föreskrifter och lagar för vår verksamhet. Regelbundet följer vi upp att anställda använder föreskriven skyddsutrustning och följer beslutade skyddsinstruktioner.

Certifierade